Szukamy pracownika!

Szukamy studentów V roku prawa, absolwentów prawa lub aplikantów radcowskich I lub II roku. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Tworzymy zgrany i pomocny zespół.

Tarcza antykryzysowa – zmiany dla samorządu!

Wszystkie zmiany wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową, które dotyczą jednostek samorządu terytorialnego zebrane w jednej tabeli. Dokument zawiera informację o zmienianych przepisach prawa, ich datę wejścia w życie oraz przystępne omówienie wpływu zmian na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Przeraża Cię objętość ustawy? Przeczytaliśmy ją za Ciebie. 🙂

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w ustawie „antykryzysowej”. Które organy podatkowe zostały zwolnione z jej ustalania?

Ustawa „antykryzysowa” znosi obowiązek ustalania przez organ podatkowy w decyzji ulgowej wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej, na wniosek podatnika złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej, stanowiących dochód budżetu państwa. (art. 15za). Zwolnienie z opłaty dotyczy także odroczonych lub […]

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na gruncie specustawy dot. koronawirusa tylko dla przedsiębiorców

Zgodnie z treścią art. 15p projektu ustawy z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.”