Akt planistyczny czy akt prawa miejscowego? Słów kilka o uchwałach podejmowanych w trybie z art. 10f u.s.g.

W dniu 13 listopada 2020 r. wszedł w życie art. 10f Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.[1] Precyzuje on sposób opracowywania, przyjęcia oraz aktualizacji strategii rozwoju gminy. Dotychczasowe uchwały odnoszące się do powyższego zagadnienia były poczytywane jako przepisy o charakterze planistycznym. Jednak po wejściu w życie art. 10f u.s.g. sytuacja uległa zmianie bowiem poza określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu […]

O regulaminie przewozu i przepisach porządkowych w transporcie zbiorowym słów kilka…

Organizacja transportu zbiorowego jest jednym z zadań własnych podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa. W art. 7 ustawy o samorządzie gminnym wskazano, że gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty, a w szczególności zajmuje się sprawami lokalnego transportu zbiorowego. O istocie tego zadania świadczy fakt, że każdy z nas musi w jakiś sposób dojechać do miejsca pracy, nauki lub rozrywki. Można powiedzieć, że transport zbiorowy jest swoistym systemem krwionośnym organizmu jakim jest jednostka samorządu terytorialnego.