Możliwość umorzenia odsetek za zwłokę w przypadku zaległości podatkowej rozłożonej na raty

W przepisach Ordynacji podatkowej przewidziane zostały różne rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty czy umorzenie zaległości podatkowej. Czy organ podatkowy ma możliwość zastosowania więcej niż jednej ulgi w stosunku do tego samego zobowiązania czy zaległości podatkowej?

Dokonanie zwrotu nadpłaty podatku oraz odmowa zwrotu nadpłaty – w jakiej formie prawnej?

Niejednokrotnie organ podatkowy musi zmierzyć się z oceną, czy powstała nadpłata w podatku czy też nie. Analiza przesłanek oraz ich zweryfikowanie na gruncie określonego stanu faktycznego następuje w toku postępowania podatkowego. Zajmujemy się dziś zagadnieniem prawidłowej formy prawnej dokonania zwrotu nadpłaty oraz odmowy zwrotu nadpłaty.