Flota użytkowanych pojazdów przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o elektromobilności

W ostatnich latach tematem przewodnim dyskusji nad przyszłością światowej motoryzacji jest zastąpienie silników spalinowych, jednostkami napędowymi zasilanymi alternatywnymi źródłami energii. Temat choć popularny, co do zasady kojarzy się wyłącznie z popularyzacją pojazdów elektrycznych wśród osób fizycznych. Warto zauważyć, że wskazana powyżej tendencja ma na celu wpłynięcie na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Aby wdrażanie elektromobilności przybrało rzeczywisty kształt ustawodawcy państw Unii Europejskiej przygotowali szereg regulacji umożliwiających realizację przemian w motoryzacji. W Polsce została opracowana ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych[1], która nie tylko wdraża rozwiązania infrastrukturalne ułatwiające korzystanie z „zielonych” pojazdów, ale również nakłada szereg obowiązków na jednostki władzy publicznej, w tym na jednostki samorządu terytorialnego.

Akt planistyczny czy akt prawa miejscowego? Słów kilka o uchwałach podejmowanych w trybie z art. 10f u.s.g.

W dniu 13 listopada 2020 r. wszedł w życie art. 10f Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.[1] Precyzuje on sposób opracowywania, przyjęcia oraz aktualizacji strategii rozwoju gminy. Dotychczasowe uchwały odnoszące się do powyższego zagadnienia były poczytywane jako przepisy o charakterze planistycznym. Jednak po wejściu w życie art. 10f u.s.g. sytuacja uległa zmianie bowiem poza określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu […]

Możliwość umorzenia odsetek za zwłokę w przypadku zaległości podatkowej rozłożonej na raty

W przepisach Ordynacji podatkowej przewidziane zostały różne rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty czy umorzenie zaległości podatkowej. Czy organ podatkowy ma możliwość zastosowania więcej niż jednej ulgi w stosunku do tego samego zobowiązania czy zaległości podatkowej?

Ustalenie właściciela numeru telefonu w postępowaniu administracyjnym

W cyfrowym świecie coraz częściej dane mogące wskazywać na konkretną osobę fizyczną przybierają formę adresów mailowych, nick’ów czy też ciągu cyfr. Oznacza to jednak, że identyfikacja jednostki zostaje poprzedzona koniecznością uzyskania szczegółowych danych od podmiotów administrujących. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa organ administracji publicznej może zwrócić się do operatora telefonii komórkowej z prośbą o udostępnienie imienia i nazwiska właściciela numeru telefonu?

Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. II

Zarządcy sukcesyjni, niemający doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, stoją przed dużym wyzwaniem przejęcia przedsiębiorstwa do samodzielnego zarządzenia, w tym podejmowania stosownych działań z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami prawa. Jakie kroki zatem muszą podjąć aby sprostać oczekiwaniom ustawodawcy?

Organ wykonawczy gminy w walce z nielegalnym spalaniem śmieci cz.1

Wraz z nastaniem astronomicznej jesieni każdego dnia będziemy odczuwać coraz niższe temperatury. Usiądziemy więc opatuleni w koce wraz z kubkami ciepłej herbaty na naszych ulubionych kanapach i ……. znowu zaczniemy się denerwować na naszych sąsiadów… Dlaczego? No właśnie! Polska od lat jest niechlubnym liderem w rankingu najbardziej zanieczyszczonych państw Europy w okresie jesienno-zimowym. W dużej mierze przyczyną tego jest spalanie w przydomowych kotłowniach niskiej jakości paliw oraz śmieci. […]

Czy wójt może utrzymywać własną stronę internetową ze środków gminy?

Profil społecznościowy Prezydenta Miasta Krakowa prowadzony jest przez pracowników Urzędu. Podobnie strona internetowa trzaskowski.pl, prezentująca założenia kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, administrowana jest obecnie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Strona internetowa Prezydenta Miasta Wrocławia prowadzona jest przez publiczną spółkę non profit Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Czy te działania są legalne?

O regulaminie przewozu i przepisach porządkowych w transporcie zbiorowym słów kilka…

Organizacja transportu zbiorowego jest jednym z zadań własnych podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa. W art. 7 ustawy o samorządzie gminnym wskazano, że gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty, a w szczególności zajmuje się sprawami lokalnego transportu zbiorowego. O istocie tego zadania świadczy fakt, że każdy z nas musi w jakiś sposób dojechać do miejsca pracy, nauki lub rozrywki. Można powiedzieć, że transport zbiorowy jest swoistym systemem krwionośnym organizmu jakim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. I

Zarządca sukcesyjny może prowadzić dalszą działalność gospodarczą w oparciu o decyzje administracyjne wydane względem zmarłego przedsiębiorcy pod warunkiem dopełnienia przez zarządcę związanych z tym obowiązków. Wątpliwości budzi jednak możliwość dalszego korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.