Ustalenie właściciela numeru telefonu w postępowaniu administracyjnym

W cyfrowym świecie coraz częściej dane mogące wskazywać na konkretną osobę fizyczną przybierają formę adresów mailowych, nick’ów czy też ciągu cyfr. Oznacza to jednak, że identyfikacja jednostki zostaje poprzedzona koniecznością uzyskania szczegółowych danych od podmiotów administrujących. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa organ administracji publicznej może zwrócić się do operatora telefonii komórkowej z prośbą o udostępnienie imienia i nazwiska właściciela numeru telefonu?

Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. II

Zarządcy sukcesyjni, niemający doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, stoją przed dużym wyzwaniem przejęcia przedsiębiorstwa do samodzielnego zarządzenia, w tym podejmowania stosownych działań z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami prawa. Jakie kroki zatem muszą podjąć aby sprostać oczekiwaniom ustawodawcy?

Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. I

Zarządca sukcesyjny może prowadzić dalszą działalność gospodarczą w oparciu o decyzje administracyjne wydane względem zmarłego przedsiębiorcy pod warunkiem dopełnienia przez zarządcę związanych z tym obowiązków. Wątpliwości budzi jednak możliwość dalszego korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odwieszenie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych. Co dalej z postępowaniami administracyjnymi?

W związku z uchyleniem art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „specustawa”), po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ww. przepisu wstrzymane terminy procesowe i materialnoprawne rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone biegną dalej.