O regulaminie przewozu i przepisach porządkowych w transporcie zbiorowym słów kilka…

Organizacja transportu zbiorowego jest jednym z zadań własnych podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa. W art. 7 ustawy o samorządzie gminnym wskazano, że gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty, a w szczególności zajmuje się sprawami lokalnego transportu zbiorowego. O istocie tego zadania świadczy fakt, że każdy z nas musi w jakiś sposób dojechać do miejsca pracy, nauki lub rozrywki. Można powiedzieć, że transport zbiorowy jest swoistym systemem krwionośnym organizmu jakim jest jednostka samorządu terytorialnego.