Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. I

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Gmina pobiera roczne opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały ustalone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Do obowiązków przedsiębiorcy prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w szczególności należy: złożenie do dnia 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za poprzedni rok oraz wniesienie opłaty za korzystanie z  zezwolenia ustaloną procentowo w zależności od wartości sprzedaży z roku poprzedniego.

Czy jest możliwość korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez zarządcę sukcesyjnego ustanowionego przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy?

Jak najbardziej. Co do zasady, celem ustanowienia zarządu sukcesyjnego nad przedsiębiorstwem w spadku jest kontynuacja prowadzenia przedsiębiorstwa przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy. W wyniku wprowadzenia instytucji „zarządu sukcesyjnego” następcy prawni mogą zachować ciągłość przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach. W związku z tym z chwilą śmierci przedsiębiorcy nie wygasają decyzje administracyjne (koncesje, licencje), umowy o pracę, umowy cywilnoprawne czy udzielone przez zmarłego przedsiębiorcę pełnomocnictwa.

Zarządca sukcesyjny może prowadzić dalszą działalność gospodarczą w oparciu o decyzje administracyjne wydane względem zmarłego przedsiębiorcy pod warunkiem dopełnienia przez zarządcę związanych z tym obowiązków. Zgodnie z art. 29 ustawy o zarządzie sukcesyjnym[1] od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Jakie działania musi podjąć zarządca sukcesyjny celem korzystania z dotychczasowych zezwoleń alkoholowych?

W terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który wydał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji (art. 38 ustawy o zarządzie sukcesyjnym). Z kolei, w przypadku śmierci przedsiębiorcy decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, chyba że w tym terminie został złożony wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji (art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym). Oznacza to, że ustanowienie zarządu sukcesyjnego nie powoduje automatycznie, że decyzje związane z przedsiębiorstwem pozostają w mocy. Nic bardziej mylnego. Co do zasady podlegają one wygaśnięciu, chyba że zarządca sukcesyjny złoży stosowny wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanych z przedsiębiorstwem. Termin, o którym mowa powyżej, jest terminem materialnoprawnym. Natomiast uchybienie terminowi materialnoprawnemu wywołuje skutek prawny w postaci wygaśnięcia praw i obowiązków. Niedopuszczalne jest przywrócenie tego terminu.

Jakie obowiązki ma gmina w związku z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego?

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosunkowo krótki, trzymiesięczny termin na złożenie wniosku o potwierdzenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych decyzji związanych z przedsiębiorstwem, od chwili ustanowienia zarządu. Co prawda, to po stronie zarządcy sukcesyjnego leży obowiązek złożenia wniosku w ustawowym terminie, lecz przepisy ustawy nie zwalniają tym samym organu administracji publicznej od zasady informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Brak dostatecznego rozeznania zarządcy sukcesyjnego w wymaganiach określonych przepisami ustawy może skutkować niekorzystnym dla strony wygaśnięciem decyzji administracyjnych.

W kolejnym wpisie dalsza część zagadnień związanych z zarządem sukcesyjnym!

apl.radc. Joanna Kucera
e-mail: joanna.kucera@pwkp.pl[1] ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, ze zm., dalej: „ustawa o zarządzie sukcesyjnym”)


Dodaj komentarz