Organizacja czasu pracy w urzędzie w czasach epidemii – wzór zarządzenia

Zgodnie z treścią art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jako, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mając na uwadze wystąpienie szczególnego zagrożenia koronawirusem warto wprowadzić nie tylko ograniczenia pracy urzędu poprzez jego zamknięcie dla interesantów, ale także ograniczenia pracy samych pracowników w urzędzie.

Jak to zrobić?

Odpowiednie narzędzie posiada wójt (burmistrz, prezydent miasta), który będąc jednocześnie kierownikiem urzędu, może wydać zarządzenie, na mocy którego wprowadzi odpowiednie zmiany. Poniżej przedstawiam naszą propozycję treści zarządzenia organu wykonawczego gminy, w którym zastosowane zostało rozwiązanie wprowadzenia rotacyjnych dyżurów pracowników urzędu.

Zarządzenie Nr ……
Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta – Kierownika Urzędu Gminy/Miasta ……. z dnia …… 2020 r. 

w sprawie: wprowadzenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy/Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 207, art. 2092, 2093 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z wystąpieniem szczególnego zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, celem ograniczenia możliwości jego rozprzestrzeniania się oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, skracam obowiązujący czas pracy pracowników Urzędu Gminy/Miasta ……… i polecam ustalenie obowiązkowych dyżurów pełnionych przez wyznaczonych pracowników zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2

Od dnia wejścia w życie Zarządzenia do odwołania pracownicy Urzędu Gminy/Miasta …….. świadczyć pracę będą rotacyjnie, w oparciu o harmonogramy zobowiązujące do pełnienia w wyznaczonych dniach dyżurów zapewniających funkcjonowanie Urzędu Gminy/Miasta oraz załatwienie ważnych spraw mieszkańców.

§ 3

W związku z powyższym Kierownicy komórek organizacyjnych ustalą harmonogramy dyżurów podległych pracowników, natomiast dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach dyżury wyznaczy Sekretarz Gminy/Miasta.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych oraz Naczelnikowi Wydziału …………………………

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy/Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

r.pr. Rafał Wróbel
e-mail: rafal.wrobel@pwkp.pl

Dodaj komentarz