Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. I

Zarządca sukcesyjny może prowadzić dalszą działalność gospodarczą w oparciu o decyzje administracyjne wydane względem zmarłego przedsiębiorcy pod warunkiem dopełnienia przez zarządcę związanych z tym obowiązków. Wątpliwości budzi jednak możliwość dalszego korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.