Odwieszenie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych. Co dalej z postępowaniami administracyjnymi?

W związku z uchyleniem art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „specustawa”), po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ww. przepisu wstrzymane terminy procesowe i materialnoprawne rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone biegną dalej.