Odwieszenie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych. Co dalej z postępowaniami administracyjnymi?

W związku z uchyleniem art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „specustawa”), po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ww. przepisu wstrzymane terminy procesowe i materialnoprawne rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone biegną dalej.

Dokonanie zwrotu nadpłaty podatku oraz odmowa zwrotu nadpłaty – w jakiej formie prawnej?

Niejednokrotnie organ podatkowy musi zmierzyć się z oceną, czy powstała nadpłata w podatku czy też nie. Analiza przesłanek oraz ich zweryfikowanie na gruncie określonego stanu faktycznego następuje w toku postępowania podatkowego. Zajmujemy się dziś zagadnieniem prawidłowej formy prawnej dokonania zwrotu nadpłaty oraz odmowy zwrotu nadpłaty.

Czy w obliczu negatywnych skutków pandemii można żądać zwrotu rat podatku od nieruchomości zapłaconych z góry za 2020 rok?

Podmioty takie jak osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, składają do organu podatkowego deklarację na podatek od nieruchomości. Ich zobowiązanie podatkowe powstaje na zasadzie samoobliczenia podatku, który jest podatkiem „na dany rok podatkowy”. Stanowi zobowiązanie powstające w odniesieniu do roku podatkowego jako okresu rozliczeniowego.