Czy wójt może utrzymywać własną stronę internetową ze środków gminy?

Czy utrzymywanie stron internetowych promujących osobę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ze środków gminy powinno wzbudzać wątpliwości? Praktyka dostarcza wielu przykładów takiego rozwiązania – z informacji przekazanych mediom przez Miasto Kraków wynika, że profil społecznościowy Prezydenta Miasta prowadzony jest przez pracowników Urzędu. Podobnie strona internetowa trzaskowski.pl, prezentująca założenia kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, administrowana jest obecnie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Ciekawym przykładem jest również strona internetowa Prezydenta Miasta Wrocławia, która prowadzona jest przez publiczną spółkę non profit Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346): „Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.”

Z powyższego przepisu, niezależnie od wymagań stawianych systemom informatycznym, wynika, że strona internetowa prowadzona przez podmiot publiczny powinna być wykorzystywana do realizacji zadań publicznych. Zadania własne gminy zostały wymienione w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, dalej: u.s.g.). Strona internetowa prowadzona przez gminę może służyć informowaniu mieszkańców gminy o sposobie realizacji zadań wymienionych we wskazanym przepisie. Niezależnie, do zadań własnych gminy należy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz promocji gminy.

Nie ma obecnie wątpliwości, że gmina może wydatkować środki na utrzymanie witryn internetowych związanych z realizacją ww. zadań, w tym w szczególności promocji gminy.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 u.s.g. wójt, burmistrz, prezydent miasta jest organem gminy. Nie ma zatem prawnych przeszkód, aby wykorzystywać potencjał odrębnej strony internetowej organu wykonawczego gminy do bezpośredniego informowania mieszkańców o działaniach samorządu. Informacje te powinny jednak wpisywać się w realizację zadań publicznych, tj. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja miasta bądź informowanie o sposobie realizacji zadań wymienionych w art. 7 u.s.g.

Nie ma również prawnych przeszkód, aby stronę wójta, burmistrza, prezydenta miasta prowadzoną w rozumiany powyżej sposób przekazać do redagowania w ramach obowiązków służbowych pracownikom urzędu. Pracownicy urzędu mogą również redagować profile ww. organu w mediach społecznościowych, o ile służą one realizacji zadań publicznych w sposób analogiczny jak strona internetowa.

Aby ponosić wydatki na utrzymanie strony internetowej gmina powinna posiadać do niej „tytuł prawny”. Z punktu widzenia możliwości ponoszenia wydatków na utrzymanie strony internetowej wójta, burmistrza, prezydenta miasta istotne jest zatem prawne uregulowanie kwestii własności domeny, serwera czy kodu strony, np. w drodze ich bezpłatnego użyczenia.

Prowadzenie własnej strony internetowej przez włodarzy gmin i miast jest elementem nowoczesnego podejścia do zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Nie powinno wzbudzać wątpliwości, że promocja urzędu wójta, burmistrz, prezydenta miasta jest zarazem promocją samej gminy. Tym samym dopuszczalne, a nawet wskazane, jest utrzymywanie strony internetowej wójta, burmistrz lub prezydenta miasta z jej środków.

r.pr. Natalia Krupa
natalia.krupa@pwkp.pl

Dodaj komentarz