Kwarantanna pracowników urzędu lub budynku urzędu – zasady postępowania. Wzór zarządzenia

Na skutek wprowadzenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, pracodawcy, w tym również jednostki samorządu terytorialnego stanęły przed zadaniem przeorganizowania pracy w urzędzie. Rozwijająca się dynamicznie sytuacja wymusza szybkie reakcje, dlatego warto wprowadzić procedury, które będą regulowały sposób postępowania w danej sytuacji.

Poniżej przedstawiamy projekt zarządzenia organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), w którym zostają uregulowane zasady postępowania na wypadek objęcia kwarantanną pracowników lub budynku urzędu w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Warto wprowadzić regulacje w przedmiotowym zakresie, nie tylko z uwagi na uporządkowanie niejasnych obecnie zasad postępowania, ale także mając na względzie bezpieczeństwo pracowników.

ZARZĄDZENIE NR …/2020
WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ……..
z dnia ………………..

w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania na wypadek objęcia kwarantanną pracowników lub budynków Urzędu ……….. w związku z podejrzeniem koronawirusa lub zarażenia koronawirusem

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 i art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm), w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Zasady postępowania w Urzędzie Gminy/Miasta ……… na wypadek objęcia kwarantanną pracownika bądź pracowników Urzędu Gminy/Miasta ……….. w związku z podejrzeniem koronawirusa lub zarażenia koronawirusem”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy/Miasta  …………

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia
………………………….
z dnia ……………..

„Zasady postępowania w Urzędzie Gminy/Miasta …… na wypadek objęcia kwarantanną pracownika bądź pracowników Urzędu Gminy/Miasta ……. w związku z podejrzeniem koronawirusa lub zarażenia koronawirusem”

 1. Procedura dotyczy wszystkich Pracowników Urzędu Gminy/Miasta …………. zatrudnionych w budynku  przy ul. …………, zwanych dalej Pracownikami.
 2. Jeśli pozostając w miejscu pracy, Pracownik zaobserwuje u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie ma obowiązek zgłosić ten fakt bezpośredniemu przełożonemu, a w przypadku braku możliwości kontaktu – osobie go zastępującej.
 3. Pracownik, który zgłasza objawy opisane w pkt 2 lub co do którego zaistniały podejrzenia zarażenia koronawirusem zostaje niezwłocznie odizolowany od pozostałych Pracowników. Jako miejsce izolacji w Urzędzie Gminy/Miasta ……… zostaje wyznaczony pokój nr ….. w budynku przy ul. ……………. .
 4. Bezpośredni przełożony Pracownika, o którym mowa w pkt 3, o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w …………, następnie stosuje się do jej zaleceń.
 5. Bezpośredni przełożony Pracownika, o którym mowa w pkt 3, ustala listę osób,
  z którymi pozostawał w kontakcie Pracownik zgłaszający objawy lub mający podejrzenie zarażenia koronawirusem.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zarażenia koronawirusem poza miejscem pracy, Pracownik ma obowiązek poinformować o tym bezpośredniego przełożonego,
  a w przypadku braku możliwości kontaktu  – osobę go zastępującą (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a następnie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do jej zaleceń.
 7. Pracownik, który w okresie ostatnich 14 dni przebywał za granicą ma obowiązek poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po powrocie, podając miejsce i okres w którym przebywał. W takim przypadku Pracodawca może polecić Pracownikowi pozostawanie poza miejscem pracy przez okres do 14 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, chyba że Pracownik zostanie skierowany na obowiązkową kwarantannę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pracownicy, którzy przebywali za granicą w okresie od 4 marca 2020 r. mają obowiązek poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu przebywania i dacie powrotu do dnia 19 marca 2020 r. do godz. 12:00.
 9. Pracownikowi, który na mocy decyzji powiatowego inspektora sanitarnego został poddany kwarantannie lub izolacji, przysługuje za okres trwania kwarantanny lub izolacji wynagrodzenie jak za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Pracownik ten jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym Pracodawcę, a po tym okresie dostarczyć Pracodawcy tę decyzję.
 10. W przypadku ogłoszenia kwarantanny dla budynku Urzędu Gminy/Miasta ………, w którym Pracownicy świadczą pracę zostaną oni o tym fakcie poinformowani niezwłocznie osobiście lub telefonicznie przez bezpośredniego przełożonego i/lub za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Pracownicy w okresie kwarantanny budynku są objęci nadzorem epidemiologicznym, co oznacza, że nie przychodzą do miejsca pracy, pozostają w domach, jednocześnie kontrolując swój stan zdrowia, w tym w szczególności mierząc 2 razy dziennie temperaturę ciała i obserwując występowanie objawów grypopodobnych (bóle mięśniowe, kaszel, duszności, złe samopoczucie).
 12. Zgodnie z art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – Pracownicy na polecenie bezpośredniego przełożonego w okresie kwarantanny, o której mowa w pkt 8, wykonują pracę zdalnie z użyciem poczty elektronicznej, jeśli będzie to możliwe ze względu na rodzaj pracy i posiadane urządzenia techniczne. Pracodawca może w okresie kwarantanny polecić Pracownikowi wykonywanie innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom.
 13. Przy korzystaniu z poczty elektronicznej, Pracownik ma obowiązek zachować wszystkie środki ostrożności dot. korzystania z poczty poza siedzibą Urzędu Gminy/Miasta …………., wynikające z …………… (wskazać obowiązujące akty prawne wewnętrzne).
 14. Pracownicy wykonujący pracę zdalną lub pozostający poza miejscem pracy na polecenie Pracodawcy pozostają w dyspozycji Pracodawcy, w dotychczasowych dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy/ Miasta ………., za wyjątkiem osób pracujących
  w zmniejszonym wymiarze godzin.
 15. Pracownicy wykonują w domu lub w innym miejscu zadania określone przez bezpośrednich przełożonych.
 16. O zakończeniu kwarantanny, bezpośredni przełożony poinformuje Pracowników telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej.

apl. radc. Marta Jeleń
e-mail: marta.jelen@pwkp.pl

Dodaj komentarz